November 29, 2020

Știri pe bune

Informații de ultima oră

SERVICIUL JUDEŢEAN de AMBULANŢĂ face ANGAJĂRI

9 min read
Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa face angajări! Se doreşte ocuparea a 29 de posturi, fără concurs, pentru următoarele funcţii: medic primar, medic specialist, medic medicină generală şi asistent medical generalist.Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează recrutare personal fără concurs, pentru ocuparea pe perioadă determinată pe perioada stării de alertă a următoarelor posturi:• 2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Medic specialist — medicină de familie pentru Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat — Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Medic specialist medicină de familie pentru Compartimentul consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat — Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat — Staţia Centrală Constanţa;• 6 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Staţia Centrală Constanţa;• 2 posturi Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Staţia Centrală Constanţa;• 1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Băneasa;• 1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Mangalia;• 1 post Asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Mangalia;• 1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asisten-ţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Năvodari;• 2 posturi Asistent medical generalist S la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Ovidiu;• 1 post Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Ovidiu;• 2 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asisten-ţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat — Substaţia Ovidiu.Pentru a ocupa un post contractual, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:I. Condiţii generale:a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.II. Condiţii specifice de înscriereConform O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele din Anexa 4 la O.M.S. nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, cu modificările şi completările ulterioare:* pentru Medic primar: – diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină; – examen de medic primar; – 5 ani vechime ca medic specialist; – atestat de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat.* pentru Medic specialist: – diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină; – examen de medic specialist; – stagiu de rezidenţiat terminat; – atestat de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat.* pentru Medic: – diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină; – un an vechime ca medic stagiar; – atestat de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat.* pentru Asistent medical S: – diplomă de licenţă în specialitate; – 6 luni vechime ca asistent medical.* pentru Asistent medical debutant S: – diplomă de licenţă în specialitate.* pentru Asistent medical PL: – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţille 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; – 6 luni vechime în specialitate.* pentru Asistent medical debutant PL: – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.În vederea recrutării, candidaţii vor depune un dosar în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data publicării anunţului (20.11.2020 — 23.11.2020), la adresa de e-mail: runos@ambulance-ct.ro, care va conţine următoarele documente scanate în format PDF:1. Pentru posturile de Medic primar/Medic specialist/Medic: – cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 3 la prezentul anunţ; – actul de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; – documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; – carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; – atestatul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat; – certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; asigurare de malpraxis; – dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (republicată) cu modificările şi completările ulterioare; – acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 869/2015 (actualizat); – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunţ; – adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); – curriculum vitae, model comun european; – declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 4 la prezentul anunţ.2. Pentru posturile de Asistent medical generalist /Asistent medical generalist debutant S/Asistent medical generalist PL/Asistent medical generalist debutant PL: – cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1 şi 3 la prezentul anunţ; – actul de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; – documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; – carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; – certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs (sau adeverinţă eliberată în ultimele 30 de zile); – asigurare de malpraxis; – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 2 la prezentul anunţ; – adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); – curriculum vitae, model comun european; – declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 4 la prezentul anunţ.Notă: Candidaţii trebuie să transmită pe adresa de e-mail runos@ambulance-ct.ro dosare complete, cu documente originale scanate în format PDF într-un singur fişier. La subiectul mesajului se va menţiona “Dosar angajare stare de alertă pentru postul xxx (se va trece postul pentru care optează) — candidat xxx (numele şi prenumele candidatului). Nu se admit completări la dosarul de angajare fără concurs.Dosarele depuse vor fi analizate de comisia de selecţie, constituită prin act administrativ al Managerului General, cu persoane din cadrul unităţii, şi care va avea în componenţă un reprezentant din partea sindicatului. În data de 25.11.2020 va avea loc selecţia dosarelor, iar rezultatele vor fi publicate în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post, la selecţia dosarelor.În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu. Interviul va urmări o evaluare a cunoştinţelor profesionale specifice postului pentru care solicită angajarea. În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.Derularea selectiei de dosare: Înscrierea candidaţilor: 20.11.2020 — 23.11.2020; –> Selecţia dosarelor de înscriere: 25.11.2020; –> Rezultatul selecţiei de dosare: 26.11.2020 (în maximum 24 de ore de !a data selecţiei dosarelor); ->Susţinere probă interviu (în cazul în care se depun mai multe dosare pentru un singur post: va fi comunicată după rezultatul selecţiei de dosare; Rezultate finale.Numirea se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul instituţiei www.ambulance-ct.ro.D.B.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.