November 29, 2020

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Ce taxe și impozite vor plăti constănțenii din 2021

15 min read
Consilierii locali municipali au votat în ședința extraordinară din data de 11 noiembrie, printre altele, și „proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2021“. În comparație cu anul 2020, constănțenii vor plăti mai mult în anul 2021.Consilierii locali municipali au fost convocați în ședința extraordinară din data de 11 noiembrie. Printre alte proiecte, s-a aflat și unul „privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2021“. Analizând sumele pe care constănțenii le-au plătit ca taxe și impozite în anul 2020, se poate observa o ușoară creștere a acestora.IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICECalculul impozitului/taxel pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-anexă.Art. 1 Pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,11% asupra valorii impozabile a clădirii.Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanţa, se determină prin inmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:Art. 3 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:Click pe imagine!Art. 4 (1) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prevederilor art. 2 şi art. 3, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător.Click pe imagine!(2) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (1) se reduce cu 0,10.Art. 5 (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezuitată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.(3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(5) Impozitul/taxa pe clădiri stabilit conform alin. (4) se majorează cu o cotă adiţională de 10,4%.Art. 6 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICECalculul impozitului/taxei pe ciădiri datorat de persoanele juridice.Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitui/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. (3) Impozitul/taxa pe clădiri stabilit conform alin. (2) se majorează cu o cotă adiţională de 30,8%. (4) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.(5) Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă şi irevocabilă de declanşare a procedurii falinnentutui. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. (9) Impozitul/taxa pe clădiri stabilite conform alin. (1) şi alin. (8) se majorează cu o cotă adiţională de 10,4%. (10) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1)-(3), după caz, va fi datorată de proprietarulArt. 2 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.SCUTIREA DE LA IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRISe acordă scutire la impozitul/taxa pe ciădiri pentru: (1) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi Tntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. (2) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. (3) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. (4) Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr, 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.(5) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenifor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.(6) Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinte, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. in cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.(7) Ciădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau corespunzător cotei-părţi pentru clădirea deţinută în coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăsoară activitate economică. (8) Clădirile deţinute de asociaţille de dezvoltare intercomunitară, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICEArt. 1. (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. (2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, innpozitu1/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha. (3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp, conform formulei lha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (4). (4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelui municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5.Vezi cât este impozitul pe terenClick pe imagine!(3) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.Click pe imagine!IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICECalculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice.Click pe imagine!Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform Tncadrării făcute de consiliul local. (2) in cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha. (3) in cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10.00 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha.SCUTIRE IMPOZIT/TAXA PE TERENSe acordă scutire la impozitul/taxa pe teren pentru: (1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. (2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. (3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. (4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. (5) Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. (6) Terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. (7) Terenul aferent clădirii de domiciliu, corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate sau coproprietate al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICEClick pe imagine!Click pe imagine!Click pe imagine!Art. 2 BonificațiePentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de transport. (2) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţillor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.SCUTIRESe scuteşte impozitul pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATEArt. 1 Cote de impozitare Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 2,31)/0 la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.Art. 2 Obligaţii (1) Declaraţia pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se depune de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa şi va fi însoţită de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă şi publicitate. (2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.Art. 3 Responsabilităţi (1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecţiei fiscale, a constatării contravenţiilor şi a aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa. (2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce priveşte identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru care nu există depuse declaraţii pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situaţiilor mijloacelor existente, revine Direcţiei Autorizare şi Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanţa. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa în vederea impunerii la plată.Art. 4 Sancţiuni (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor; b) nedepunerea declaraţiilor; c) depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 543 lei la 1.086 de lei.Art. 5 Modelul declaraţiei pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate este următorul:Click pe imagine!Click pe imagine!TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATEArt. 1 Vaiori de impozitare (1) Taxa este plătită de utilizatorul final şi se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 36 Iei/an/m2; b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 27 lei/an/m2. (2) Taxa pentru afişaj1n scop de reclamă şi publicitate stabilită conform alin. (1) se majorează cu o cotă adiţională de 10,4°/0.Art. 2 Obligatii (1) Declaraţia pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj şi va fi însoţită de documente justificative care să ateste data amplasării mijlocului de afişaj, reclamă şi publicitate (proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, factura de achiziţie, proces verbal privind montajul precum şi orice alte documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data amplasării, după caz). (2) Declaraţia pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, în termen de 30 de zile de la data intervenirii oricărei modificări care conduce la recalcularea taxei. (3) Amplasarea mijloacelor de afişaj, reciamă şi publicitate se realizează numai în baza autorizaţiei sau avizului eliberat de Primăria municipiului Constanţa.Art. 3 Responsabilităţi (1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecţiei fiscale, a constatării contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit, a) şi b) şi a aplicării sancţiunilor, revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa. (2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce priveşte identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru care nu există depuse declaraţii pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situaţiilor mijloacelor existente, revine Direcţiei Autorizare şi Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanţa. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa în vederea impunerii la plată. (3) Responsabilitatea controlului operatorilor economici, a constatării contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi aplicării sancţiunilor revine Direcţiei Generale Poliţia Locală.Art. 4 Sanctiuni (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate; b) nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei; c) nedeţinerea autorizaţiilor de construire/desfiinţare sau a avizului eliberat de Primăria municipiului Constanţa.Click pe imagine!Click pe imagine!IMPOZITUL PE SPECTACOLEArt. 1 Cote şi valori de impozitare Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.Art. 2 Obligaţii (1) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit 1n conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.TAXA DE SALUBRIZARETaxa de salubrizare pentru persoane fizice este în cuantum de 6,5 lei/lună/persoană.TAXA PENTRU TERENURILE APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(2) Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanța de construcții cu caracter provizoriu – garaje.(3)Taxa este în cuantum de 18 lei/m2/an.(4) Taxa pe teren aferentă garajelor amplasate de pe arterele principale este de 48lei/m2/an.TAXA DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUIClick pe imagine!TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ŞI AVIZELOR GESTIONATE DE DIRECŢIA PATRIMONIU ŞE CADASTRUArt. 1 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală este de 9 lei.(2) Documentaţia se depune la Biroul nr. 1 – Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall.(3) Acte necesare: – cerere tip; – act de proprietate -copie; – plan de situaţie întocmit de către o persoană fizică/juridică autorizată de către ANCPI/OCPI să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiel, plan care va contine un tabel cu coordonate stereo 70, intocmit pe suport analogic şi digital (C.D.- extensie .dxf); – istoric de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.Art. 2 (1) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător: – pentru produsele vegetale: a) suprafaţă până la 1 ha, inclusiv este de 15 lei; b) suprafaţă de la 1 – 5 ha, inclusiv este de 33 lei; c) suprafaţă de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 50 lei; d) suprafaţă peste 10 ha este de 63 lei. – pentru produse animaliere, apicole este de 63 lei.(2) Documentaţia se depune la Biroul nr. 2 Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall.(3) Acte necesare: – cerere tip; – atestatul de producător anterior în original şi actul de proprietate prin care dovedeşte că deţine în proprietate o suprafaţă de teren arabil; – carnet de sănătate pentru animale, păsări şi colonii de albine; – adeverinţă din care să reiasă că primeşte o cotă parte din produse, de la asociaţia agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător; – actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.(4) Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 35 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de producător.Art. 3 Taxa privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului proprietatea municipiului Constanţa conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiiiare, republicată, cu modificările ulterioare: a) persoane fizice 1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 52 lei; 2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 104 iei;Documentul integral îl puteţi accesa şi citi aici:http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/de-interes-public—legea-52-2003/transparen%C8%9B%C4%83-decizional%C4%83/proiect-hcl-stabilire-impozite_taxe-locale-mun-cta_anul-2021.pdf?sfvrsn=2Diana BERECHETCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.